Stowarzyszenie Oświatowców Polskich
 

ZARZĄD GŁÓWNY Stowarzyszenia Oświatowców Polskich ul.Pawińskiego 10 lok. 28  tel. +48 602660887

 

Strona Główna
Cele stowarzyszenia
Oddziały Stowarzyszenia
Uczelnie
Szkoły i ośrodki kształcenia zawodowego
Wydawnictwa
English Version
To Make up Arrears
of Lifelong Learning
ESVA

Częstochowa, dnia 05.12.2013 r.

UCHWAŁA Nr 1/2013
 VIII Krajowego Zjazdu Delegatów
 Stowarzyszenia Oświatowców Polskich
z dnia 5 grudnia 2013 roku
w sprawie postawienia Stowarzyszenia Oświatowców Polskich
w stan likwidacji i jego rozwiązania 

W wyniku przeprowadzonej szerokiej oceny zaistniałej sytuacji w Stowarzyszeniu Oświatowców Polskich VIII Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Oświatowców Polskich doszedł do wniosku, iż utrzymująca się sytuacja w jego funkcjonowaniu prowadzi w konsekwencji do postawienia naszego Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania.

Działając zgodnie z § 25 pkt. 12  w związku z § 47 Statutu SOP oraz w związku z  art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach VIII Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Oświatowców Polskich postanawia o postawieniu Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w stan likwidacji i jego rozwiązaniu.

§ 1

Niniejszym  Stowarzyszenie Oświatowców Polskich zostaje postawione  w stan likwidacji.

§ 2

 1. Na likwidatorów Stowarzyszenia wyznaczeni zostali dotychczasowy Prezes Zarządu Głównego Wiesław Gworys i Wiceprezes Zarządu Głównego Roman Patora.
 2. Majątek Stowarzyszenia po zaspokojeniu wierzytelności, uregulowaniu zobowiązań, zostaje przeznaczony na pokrycie kosztów przeprowadzenia likwidacji.

§ 3

 1. VIII Krajowy Zjazd Delegatów wskazuje zapis § 1 jako podstawę do podjęcia analogicznych uchwał przez  funkcjonujące Oddziały Stowarzyszenia Oświatowców Polskich.
 2. Oddziały mogą zostać przejęte przez inne stowarzyszenia o zbieżnych celach statutowych.
 3. Zakończenie likwidacji powinno nastąpić w terminie 1 roku od wejścia w życie niniejszej uchwały.
 4. Uchwały podejmowane przez Walne Zebrania Członków Oddziałów w sprawie ich likwidacji są prawomocne na podstawie  § 1 niniejszej uchwały i nie wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Oświatowców Polskich.
 5. Likwidatorzy poszczególnych Oddziałów SOP są zobowiązani do niezwłocznego zawiadomienia Likwidatora SOP o zakończonej procedurze likwidacji swojego oddziału . Informację należy przesłać na adres: Wiesław Gworys, ul. Ogrodowa 45,42-200 Częstochowa  z dopiskiem „ Likwidator SOP”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem  jej podjęcia.

Otrzymują:
Istniejące Oddziały SOP w:
Płocku, Łodzi, Wrocławiu, Częstochowie, Wrześni, Poznaniu, Toruniu i Zamościu

                                                                                                             Protokołowała
                                                                                                     Barbara Andrzejewska


Stowarzyszenie Oświatowców Polskich powstało w 1981r. z inicjatywy 15 osobowej grupy nauczycieli z różnych regionów Polski. Był to okres wzrostu swobód obywatelskich w Polsce. Pierwszym przewodniczącym SOP został prof. Kazimierz Wojciechowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
Dziś Stowarzyszenie skupia w swoich szeregach ok. 300 członków w 9 oddziałach w całej Polsce. Są to oddziały w Częstochowie, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Płocku, Tarnowie, Toruniu, Wrocławiu, Wrześni i Zamościu Oddziały SOP. Stowarzyszenie jest organem prowadzącym dla szkół wyższych, ponadgimnazjalnych i policealnych (informacje w części Uczelnie, Szkoły,). Ogółem w szkołach SOP kształci się ok. 20 000 uczniów i studentów. Stowarzyszenie prowadzi również działalność wydawniczą Wydawnictwa.
Stowarzyszenie Oświatowców Polskich jest członkiem międzynarodowej Rady Oświaty Dorosłych, Europejskiego Biura Dorosłych.

Na ostatnim VII Krajowym Zjeździe Delegatów SOP w Opolu w dniu 27.04.2009r. wybrane zostały nowe władze Stowarzyszenia. Prezesem został Wiesław Gworys.
W skład Zarządu Głównego Stowarzyszenia weszli:

 1. Ewa Kostrzewa – Wiceprezes ZG SOP
 2. Roman Patora  - Wiceprezes ZG SOP
 3. Błażej Czajka
 4. Wojciech Duczmal - do 10.08.2010 *
 5. Ludwika Gawron
 6. Jadwiga Gawryś
 7. Jan Izdebski
 8. Elżbieta Jarosz
 9. Józef Kaczmarek - do 10.08.2010 *
 10. Tadeusz Olszewski
 11. Jan Randak
 12. Barbara Skibińska
 13. Adam Sosnowski
 14. Stanisław Świerczek

Kadencja nowych władz trwa 4 lata  od 2009 – 2013.

* W związku z likwidacją Oddziału SOP w Opolu (10.08.2010) przedstawiciele tego ośrodka przestali być członkami ZG SOP.

SOP