Stowarzyszenie Oświatowców Polskich
 

Cele działania

 

Strona Główna
Cele stowarzyszenia
Oddziały Stowarzyszenia
Uczelnie
Szkoły i ośrodki kształcenia zawodowego
Wydawnictwa
English Version
To Make up Arrears
of Lifelong Learning
ESVA
Cele Stowarzyszenia Oświatowców Polskich

Celem Stowarzyszenia jest:
1. tworzenie warunków dla zacieśnienia więzi i wspólnoty zawodowej pracowników i działaczy oświaty i kultury;
2. podejmowanie działalności w zakresie nauki, wychowania oraz działań edukacyjnych i oświatowych zgodnych z zapotrzebowaniem społecznym i kierunkiem rozwoju oświaty dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych;
3. obrona praw, godności i interesów członków Stowarzyszenia ;
4. współpraca z organami rządowymi i samorządu terytorialnego, organizacjami gospodarczymi i społecznymi w zakresie doskonalenia systemu edukacji narodowej;
5. współdziałanie z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami dla przenoszenia doświadczeń innych krajów w dziedzinie oświaty dorosłych i kultury społecznej na grunt polski, wymiany doświadczeń i integracji międzynarodowej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez :
1. inicjowanie i organizowanie sesji popularno-naukowych, konferencji, sympozjów, seminariów i warsztatów metodycznych z zakresu oświaty ;
2. prowadzenie w różnych formach działalności edukacyjnej, informacyjnej i konsultacyjnej z zakresu szeroko rozumianej oświaty i kultury dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych;
3. prowadzenie szkół niepublicznych i innych placówek oświatowych, których celem jest kształcenie, wychowanie, dokształcanie i doskonalenie zgodnie z przepisami prawa na poziomie wychowania przedszkolnego, szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego, ponadgimnazjalnego i wyższego;
4. prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, szkół wyższych oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły, w celu realizacji tego zadania Stowarzyszenie może powoływać placówki doskonalenia nauczycieli;
5. zakładanie szkół wyższych o kierunkach studiów odpowiadających zapotrzebowaniu społecznemu ;
6. wspieranie prowadzenia prac badawczych, naukowych i naukowo-technicznych, związanych z oświatą;
7. wydawanie prac naukowych, publikacji zawodowych i metodycznych, podręczników, pomocy naukowych oraz czasopism;
8. organizowanie działalności popularyzatorsko-dokumentacyjnej w tym bibliotek z zakresu andragogiki;
9. współdziałanie z placówkami wychowania przedszkolnego oraz szkolnictwem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym, wyższym w zakresie wynikającym z celów statutowych i bieżących działań ;
10. nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o zbliżonym profilu działania oraz przynależności do europejskich i światowych stowarzyszeń oświaty dorosłych, dzieci i młodzieży;
11. przedstawianie organom rządowym i samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym i gospodarczym stanowisk w sprawach wynikających z celów statutowych ;
12. prowadzenie współpracy z organami administracji publicznej w sferze zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności wykonywanie na zlecenie organów administracji publicznej zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania, uczestniczenie w zespołach doradczych i inicjatywnych organizowanych przez organy administracji publicznej w zakresie nauki, oświaty, edukacji i wychowania;
13. występowanie do właściwych organów państwa z propozycjami projektów aktów normatywnych dotyczących nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz opiniowanie projektów aktów normatywnych na zlecenie organów administracji publicznej;
14. prowadzenie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo i rzeczowo placówek wychowania przedszkolnego, szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego, ponadgimnazjalnego, pomaturalnego, policealnego i wyższego w celu realizacji przez nie zadań związanych z edukacją;
15. podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 
SOP